STYPENDIA

W ramach Programu Stypendialnego Miasta Krosna ubiegać się można o jedno z niżej wymienionych stypendiów:

 • Stypendium „Semper in altum” za znaczące osiągnięcia edukacyjne,artystyczne lub sportowe;
 • Stypendium „Krośnieński Omnibus” za wybitne wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
 • Stypendium Młodego Zawodowca dla  najlepszych uczniów w zawodzie.

Krosno, 9.06.2015r.

Informacja dla uczniów i absolwentów

Decyzją Zarządu Fundacji PGNiG im. I. Łukasiewicza ogłoszona zostaje kolejna edycja konkursu stypendialnego dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, które kształcą specjalistów w zakresie przemysłu naftowego i gazowniczego.

Zgodnie z regulaminem o przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają poniżej wymienione warunki:

 1. Maja średnią ocen ze wszystkich przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia poprzedniego roku szkolnego 4,7 albo wyższą.
 2. Wykazują się osiągnięciami szkolnymi i pozaszkolnymi na poziomie krajowym lub wojewódzkim.
 3. W roku przyznania stypendium nie ukończą 20 lat.

Ponadto o stypendia pomostowe mogą ubiegać się absolwenci – maturzyści. Jednym z warunków jest:

 1. Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły 4,7 albo wyższą.
 2. Egzamin maturalny zdali na min. 50% punktów możliwych do uzyskania, z każdego zdawanego przedmiotu.
 3. Z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskali min. 75% punktów możliwych do uzyskania.
 4. Pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Wszelkie informacje znajdują się u pedagoga szkolnego oraz  p. Pawła Cecuły jak też na stronie www.fundacjapgnig.pl lub p. Anna Dłużniewska pod numerem tel. (022) 691-85-35.

Termin składania wniosków upływa: 30.09.2015r.Szkolna Komisja Stypendialna przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. I. Łukasiewicza w Krośnie

Członkowie Komisji:

 1. Gabriela Szmyd – Korona – Wicedyrektor – Przewodnicząca Komisji Stypendialnej,
 2. Walerian Więch – członek,
 3. Jezierska Monika – członek,
 4. Kloczkowska Wioletta kl. III r – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego,
 5. Stanula Robert kl. IV l – Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.